Navigácia
 

Propozície

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Slovenský zväz orientačných športov

Krajský školský úrad v Bratislave, Teplická 4

 

 

PROPOZÍCIE

 

Školské majstrovstvá obvodu Pezinok 

v orientačnom behu žiakov základných a stredných škôl školský rok 2011/2012

 

 

Vyhlasovateľ:                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Organizátor:                    Krajský školský úrad v Bratislave

 

Usporiadateľ:                  Z poverenia Krajského školského úradu

                                      Klub orientačného behu Sokol Pezinok v spolupráci so

                                      ZŠ Kupeckého 74, Pezinok

                                              

Technické zabezpečenie:  Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Termín:                           25. 4. 2012 (streda)

 

Miesto:                           ZŠ Kupeckého 74, Pezinok

 

Prezentácia:                    9:45 – 10:30  na dvore ZŠ Kupeckého 74, Pezinok

 

Štart:                              prvý pretekár o 11:00 hod. – intervalovým spôsobom

 

Kategórie:                       Žiaci základných škôl narodení        1. 1. 1996 až 31. 12. 2001

                                      Žiačky základných škôl       narodené       1. 1. 1996 až 31. 12. 2001

Žiaci stredných škôl           narodení        1. 1. 1992 až 31. 12. 1996

Žiačky stredných škôl         narodené       1. 1. 1992 až 31. 12. 1996

 

                                      (spolu maximálne 16 účastníkov z jednej školy, väčší počet je potrebné  vopred konzultovať!)

 

Účasť (počet členov v jednom školskom družstve):                                    

                                               Počet členov jedného družstva sú 4 športovci rovnakého pohlavia. 

                                      Minimálny počet sú 3 klasifikovaní. Dvaja a menej družstvo netvoria!

Z väčšieho počtu detí z jednej školy sa vytvorí viac súťažiacich družstiev, ktoré sa označia ako družstvo „A“, „B“, „C“,atď. Ak sa pretekov zúčastní len jedno družstvo školy, nazýva sa vždy družstvom "A".

 

Hodnotenie:                    Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami školských družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov  jednotlivcov. Na obvodných majstrovstvách sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v každej kategórii a súťaž školských družstiev. V každej kategórii sa sčítajú dosiahnuté časy troch najlepších jednotlivcov z každej zúčastnenej školy (resp. z každého školského družstva). Vyhráva družstvo s najnižším súčtom časov. Dvaja a menej družstvo netvoria! O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekajúcich  nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítavak dosiahnutému času 5 minút.

                                      Príklad 1: Pretekár má oraziť 5 KS. V preukaze mal 4 správne razenia, jedno chýbajúce a jedno razenie navyše. K dosiahnutému času mu bolo pripočítaných 1x 5 trestných minút.

                                      Príklad 2: Pretekár má oraziť 5 KS. V preukaze má 5 správnych a 5 nesprávnych razení. K dosiahnutému času mu bolo prirátaných 0 trestných minút. Razenie je v poriadku.

 Z obvodných majstrovstiev postupujú do krajského kola 2 najlepšie školské družstvá + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich školských družstiev. Každý obvod bude mať výledky svojich žiakov vyhlásené samostatne. Prakticky môžu byť obe družstvá z jednej školy, ak sú účastníci vopred rozdelení do príslušných kolektívov.

Príklad: 4 deti súťažia za ZŠ Nižná A, 3 deti za ZŠ Nižná B.

                                       V prípade, že niekto z postupujúcich odmietne právo postupu, postupuje zaňho ďalší pretekár v poradí! Menovité zloženie členov v družstve ktoré postúpilo na krajské majstrovstvá nemusí byť zhodné s menami, ktorých časy sa do výsledku družstva započítali v obvodných majstrovstvách. O zložení družstva rozhoduje škola. Dôležitá je najmä školská príslušnosť.

 

Postupový kľúč na krajské majstrovstvá, ktoré sa uskutočnia dňa 17. 5. 2012 v Pezinku, v priestore bývalej školy na ulici Cajlanská  č. 88:

       2 najlepšie školské družstvá (4-členné) v každej kategórii

    + 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich školských družstiev

                                    

Prihlášky:                        Posielajte do 23. 4. 2012 na e-mail: kob.sokol.pezinok@azet.sk

                                               Prihláška platí až po spätnom potvrdení.

 

Mapa:                             Mapa pre orientačný beh Sajloch, mierka 1:5 000, ekvidištanta 2,5 m,

stav december 2011, rozmer A4, mapa nie je vodeodolná.

 

Razenie:                         Bude použité klasické (mechanické) razenie značiacimi kliešťami na kontrolných stanovištiach do papierových preukazov.

 

Opis terénu:                    Mestská zástavba, lúky

 

Funkcionári:                    riaditeľ pretekov:     Michal Tomašovič   

                   hlavný rozhodca:     Veronika Vachová

staviteľ tratí:          Michal Tomašovič

 

Vyhlásenie výsledkov:     asi o 13:00 hod.

 

Ceny:                          Na okresných majstrovstvách sa vyhodnocujú prví traja jednotlivci v každej kategórii a súťaž školských družstiev. Jednotlivci umiestnení na prvých troch miestach obdržia diplom, tak isto diplom dostanú aj prvé tri družstvá v každej kategórii.

 

Podmienky účasti:           - súpiska družstva s celým menom a dátumom narodenia, potvrdená

                                        riaditeľom školy s čitateľne uvedeným menom vedúceho družstva,

- preukaz poistenca (fotokópia)

- športové oblečenie a obuv

- buzola sa odporúča, nie je podmienkou

 

Poznámka:            Za dobrý zdravotný stav pretekárov zodpovedá vedúci vysielajúcej školy. Účastníci nie sú poistení, v prípade úrazu budú ošetrení na vlastné poistenie. Pedagogický dozor žiadame o vyzbieranie cenných vecí svojich žiakov a dodržiavanie pokynov organizátorov, ktoré budú oznámené pri otvorení pretekov.

                           

 

 

Michal Tomašovič                                           Veronika Vachová

riaditeľ pretekov                                             hlavný rozhodca

Akcie dokumentu